#

Нашата иновация

Заедно - напред и нагоре. Екологични измерения на експертното учене по различни учебни предмети

Същността на нашата иновация:

Ученици от гимназиален етап ще влязат в ролята на "еко-експерти" като обучители на ученици от начален етап.Това ще позволи да прилагат интегрирани знания и умения при разглеждане на 4 глобални екологични теми.

img
Прочети повече

С Решение № 523 на Министерски съвет от 22.07.2021 г. за приемане на Списък на иновативните училища в
Република България за учебната 2021/2022 година, Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“ получи статут на
иновативно училище.
Проектът, който училището ще реализира в рамките на 4 поредни учебни години (2021 – 2025г.) е:

„Заедно – напред и нагоре. Екологични измерения на експертното учене по различни учебни предмети“


Цел на иновацията:

Активизиране на познавателния процес чрез прилагане на експертно учене, в неговите екологични измерения по различни учебни предмети.


Описание на иновацията

Стартирането на иновацията е в IV-а и IX-а клас, които в 4 последователни години ще работят съвместно, прилагайки експертно учене по различни учебни предмети.
Ученици от гимназиален етап (от 9 до 12клас) ще влязат в ролята на „еко-експерти“ като обучители на ученици от начален/прогимназиален етап (от 4 до 7клас). Това ще позволи да прилагат интегрирани знания и умения при разглеждането на значими екологични теми. Всяка година ще се работи по 1 глобална екологична тема, разглеждана един път в месеца, чрез съвместни занятия на двете паралелки по различен учебен предмет. Основна посока на предаване на информацията ще бъде от големите към малките, но 1 път в годината малките ученици също ще бъдат „експерти“ и ще обучават големите чрез екологични игри.


Глобалните екологични теми, разглеждани от перспективата на различни учебни предмети са:


Внедряването на иновацията предвижда включването на 1 начален учител и 7 учители по различни дисциплини (БЕЛ, Английски език, Математика, Информационни технологии, Биология и ЗО, География и икономика), ученици от 2 паралелки, родители.Очаквани резултати

Чрез разчупване на традиционния модел на обучение, иновацията ще позволи да се постигне развитие на екологични нагласи и ценности у учениците по различен, интересен за тях начин. В учебно-емоционална среда тя ще активизира познавателния процес, ще насърчи развитието на учениците и ще повиши техните резултати. В края на периода очаквани резултати са:
Варна


Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации“ на Национална програма „Иновации в действие“.

Партньорска среща гр. Варна

В периода 14 – 16 април 2022г. СУ „П. Кр. Яворов“ беше домакин на партньорска среща по Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации“ на Национална програма „Иновации в действие“.
В срещата участваха учители и ученици от две иновативни училища - СУ „П. Кр. Яворов“, гр. Варна и СУ „П. Р. Славейков“, гр. Трявна и две неиновативни - СУ „Хр. Ботев“, гр. Разград и ПГТТ „Ат. Димитров“, гр. Нова Загора.
При изключително наситена програма, в рамките на три дни участниците обменяха идеи, постижения, опит и образователни иновации. По време на мобилността учители от различни училища и области на знанието обединиха усилия и време за работа по постигане на обща цел – повишаване качеството на образованието, чрез обмяна и мултиплициране на добри иновативни практики.

Домакините от СУ „П. Кр. Яворов“ представиха своите постижения като екоучилище, носител на наградата „Зелен флаг“, с над 20-годишен опит в областта на екологичното образование и възпитание на учениците. Те запознаха своите гости с работата си по национални и международни програми и проекти през последните години, като предпоставка за развитие на СУ „Яворов“ като модерно училище, в което традиции и новаторство се преплитат.

Партньорска среща гр. Трявна

В периода 12 – 14 май 2022г. се проведе втората партньорска среща по Национална програма „Иновации в действие“, Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации“.
Домакин на срещата бе СУ „П. Р. Славейков“, гр. Трявна, а в нея се включиха учители и ученици от СУ „П. Кр. Яворов“, гр. Варна, СУ „Хр. Ботев“, гр. Разград и ПГТТ „Ат. Димитров“, гр. Нова Загора.
В рамките на три дни участниците споделяха иновационни практики от различни сфери на образованието: екология, дигитализация, интердисциплинарен подход в обучението, интеркултурно образование.

Домакините показаха как на основата на възпитание в традиционните български ценности, осъществяват своята целенасочена и планирана промяна, чрез въвеждане на иновативни практики в различни учебни предмети. Участниците в срещата се запознаха с проведените дейности и иновативни уроци в клубовете на втори, трети и четвърти клас. Учители представиха свои иновативни практики при преподаването по природни науки, за осигуряване на плавен преход от начален в прогимназиален етап. Силен интерес предизвика интердисциплинарния урок „Свободата да учиш от Тревненските майстори“, чието естествено продължение бе в Даскаловата къща – перла на дърворезбарското изкуство сред къщите-музеи на Трявна.

Възможностите за използване на иновативни практики бе показано и чрез работата на училищната общност на СУ „П.Р.Славейков“ по международни проекти на програма Еразъм +. Представители на двете иновативни училища уговориха надграждане на своето сътрудничество чрез общи бъдещи участия.

Осъществените две мобилности по НП „Иновации в действие“ доказаха, че партньорските срещи създават условия за развиване на иновативна култура за ползотворно сътрудничество, обмяна на опит и неговото мултиплициране във всички сфери на училищния живот.

Отчетени резултати

Съдържателен отчет -Линк към документа
Самооценка на дейностите по НП -Линк към документа
Анкета за самооценка -Линк към документа
Връзка с нас